Projekty EU

Během 12 let naší činnosti jsme spolupracovali s desítkami klientů na různorodých projektech, a zprostředkovali jim finanční pomoc i know how z mnoha zdrojů. Nabízíme Vám individuální přístup a zkušenosti jak s rozsáhlými projekty renomovaných organizací, tak i s projekty malých a středních subjektů. Naše reference směřují do oblastí vzdělávání, kde za sebou máme více než 2 tisíce úspěšných absolventů našich kurzů, do oblasti práce s lidskými zdroji, uplatnitelnosti znevýhodněných osob na trhu práce, inovací či jiných rozvojových projektů.
 

Vzdělávání zaměstnanců Agrární komory ČR

V rámci dlouholeté spolupráce s Agrární komorou ČR jsme zajistili výukové programy pro více než 1000 absolventů! Spolupracujeme s předními vysokoškolskými pedagogy a odborníky na zemědělství a potravinářství. Kompletně organizačně i personálně zajišťujeme školení v oblasti mechanizace, problematiky provozu traktorů a traktorových souprav, výživy zemědělské půdy, ochrany a výživy ovoce a zeleniny a révy vinné.

Chráněné bydlení v Charitě Rajhrad


Oblastní charitě Rajhrad jsme pomohli s přípravou projektu a získáním dotace přes 30 mil. Kč na objekt chráněného bydlení. V rámci projektu došlo k rekonstrukci objektu starých vojenských garáží a skladů na objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a zázemím pro 20 osob se zdravotním postižením. Prostory jsou určeny pro osoby s demencí, kteří tyto služby v regionu postrádají.

Zaměstnávání osob s autismem

Ve spolupráci s Asociací pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s. jsme připravili projekt na zvýšení kvality života osob s poruchou autistického spektra a podporu osob o ně pečujících s rozpočtem přes 4 mil. Kč. V jeho průběhu proběhla řada aktivit od bilanční diagnostiky, systematické vzdělávání až po vyhledávání a zajištění vhodného pracovního místa. V ČR je diagnostikováno každým rokem více a více osob s PAS a z pohledu orientace na trh práce byl realizovaný projekt průlomový.

Centrum pro rodinu Hodonín

Centru pro rodinu a sociální péči v Hodoníně jsme pomohli se získáním dotace přes 30 mil. Kč na rekonstrukci a rozšíření jejich objektu. Přestavbou došlo k rozšíření kapacit objektu, díky čemuž může využívat služby Centra více lidí, došlo ke zkvalitnění zázemí pro poskytovatele služeb a chod organizace a ke zlepšení kvality prostředí, v němž jsou služby poskytovány. Centrum se tak mohlo stát místem setkávání všech generací, místem, kde jsou děti vítány, rodiče podporováni a senioři ctěni.

Vlastní projekty IRS

Naše organizace má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací vlastních projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Řešíme zejména projekty zaměřené na rovné příležitosti, trh práce, podnikové i občanské vzdělávání, meziregionální i mezioborovou spolupráci. Více informací o našich projektech naleznete zde.