O nás

Napište nám

Roman Zezulák
Tel: + 420 511 113 232
email: zezulak@irs-eu.com

O společnosti

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s multidisciplinárním charakterem. Jsme poskytovatelé vzdělávacích a dalších rozvojových služeb v oblasti státní správy, podnikání, sociálních služeb a dalších.

Naše společnost je na trhu více než 12 let. Za tuto dobu máme stovky spokojených klientů v oblasti vzdělávání i odborného poradenství a tisíce úspěšných absolventů vzdělávacích programů.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb. Lektoři a odborníci pracovníci, kteří s námi spolupracují, jsou špičkoví odborníci ve svém oboru s mnohaletými zkušenostmi.

Mezi odborné služby, které nabízíme, patří:

 • Pořádání vzdělávacích akcí, konferencí, seminářů ,vypracování odborných analýz
 • Zpracování žádostí o dotace a management těchto projektů
 • Zajištění účasti českých expertů na mezinárodních odborných akcích
 • Zprostředkování spolupráce vzdělávacích organizací s aplikační sférou

Cíle společnosti

Cílem Institutu pro regionální spolupráci, o.p.s. je zajistit svou činností lepší podmínky pro rozvoj tuzemských regionů, a to formou podpory subjektů při zajišťování financí na jejich projekty, vzděláváním a organizací vzdělávacích akcí, podporou mezinárodní spolupráce apod.

Naše základní cíle jsou:

 • Podporovat rozvoj malých a středních podniků
 • Podporovat rozvoj lidských zdrojů formou obecného i specifického vzdělávání
 • Podporovat hospodárné čerpání dotací z EU a realizaci inovativních podnikatelských záměrů,
 • Podporovat budování efektivní veřejné správy i podnikatelského sektoru
 • Prosazovat princip občanské společnosti
 • Přispívat k ochraně životního prostředí
 • Přispívat k rozvoji regionů a regionální destinační turistiky
 • Přispívat k ochraně menšin (sociálních, kulturních, národnostních)
 • Rozvíjet spolupráci mezi veřejnou správou, občanským sektorem a podnikatelskými subjekty
 • Rozvíjet spolupráci mezi lidmi a organizacemi z opačných stran hranice

Stanovy společnosti

Naše stanovy jsou ke stažení zde.

Vlastní projekty


1) Rozvoj nabídky kurzů dalšího vzdělávání se zaměřením na tradiční i moderní postupy v kovářství

Předmětem projektu bylo vytvoření čtyř nových vzdělávacích kurzů a jejich pilotní ověření na cílové skupině kovářů a zámečníků. Jednalo se o kurzy: Kovářské svařování v ohni a výroba damascenské oceli, Kování na koňských povozech, Moderní technologie využívané v kovářství, Rozvíjení kreativity při kovářské tvorbě - zvyšte prodejnost vlastními originálními návrhy se zaměřením na cílovou skupinu kovářů a zámečníků. Projekt byl úspěšně ukončen, školení jsou nadále realizována.
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín realizace projektu: 1. 4. 2014 – 30. 6. 2015
Výše finanční podpory: 1 524 413 Kč
 

2) Rodina plus práce - víme jak na to! 

Předmětem projektu byla realizace několika vzájemně provázaných aktivit s cílem zvýšení souladu rodinného a pracovního života.  V rámci projektu byl zřízen provoz služby péče o děti formou dětského koutku pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň ze zapojených firem, byly vytvořeny dokumenty vztahující se na oblast prosazování a zavádění harmonizace pracovního a soukromého života zaměstnanců v zapojených firmách, a to prostřednictvím flexibilních forem práce, proběhla školení zaměstnanců a zaměstnavatelů na danou problematiku atd. Projekt byl úspěšně ukončen.
 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Termín realizace projektu: 1. 12. 2012 - 31. 1. 2015
Výše finanční podpory: 3 473 336 Kč

3) Dětská skupina – Institut pro regionální spolupráci


Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dětské skupiny Bublinky v Brně - Židenicích. Cílem projektu, který navazuje na dosavadní činnost Institutu, je vytvořit vhodné podmínky pro sladění profesního a rodinného života a podpořit návrat žen z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Dětská skupina Bublinky je miniškolka, která je určena pro děti od 18 měsíců do 6 let. Maximální kapacita zařízení je 12 dětí, což nám umožní individuální přístup a zaručí optimální rozvoj dětských dovedností. O děti se budoustarat empatické akvalifikované "tety"s mnohaletými zkušenostmi. V současné době probíhá fáze vybudování na adrese Viniční 160, Brno – Židenice. Provoz zařízení bude zahájen od 1. 9. 2016.
 
Operační program Zaměstnanost
Termín realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 8. 2016 (fáze vybudování), 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 (fáze realizace)
Výše finanční podpory: 2 963 712 Kč


4) IRS - dětský klub a příměstské tábory 

Předmětem projektu je vybudování a zajištění provozu dětského klubu pro žáky prvního stupně základních škol v Brně. V rámci projektu jsou plánovány tři hlavní projektové aktivity. První z nich je zřízení a provoz dětského klubu, jehož otevírací doba bude nastavena tak, aby pokryla pracovní potřeby rodičů z cílové skupiny. Druhou plánovanou aktivitou je doprovod dětí z místa klubu do školy, v odpoledních hodinách poté doprovod ze školy do místa klubu. Třetí plánovou aktivitou je organizace 8 příměstských táborů po dobu realizace projektu v době letních prázdnin. Veškeré projektové aktivity budou organizovány ve spolupráci s Mateřským centrem Balónky, které disponuje bohatými zkušenostmi s organizací podobných aktivit pro děti.

Dětský klub bude provozován v centru města Brna. Navštěvovat jej budou žáci blízkých základních škol, které kapacitně nepojme místní školní družina. Zároveň mohou dítě do klubu přihlásit i rodiče pracující ve firmách, které se nachází v blízkosti tohoto klubu. Doprovod dítěte do klubu budou zajišťovat naši pracovníci. Lokalizace dětského klubu, stejně jako příměstského tábora, v centru města navíc umožní některým zapojeným rodičům dovést dítě do dětského klubu/tábora či jeho následné vyzvednutí cestou do práce či z práce.

Operační program Zaměstnanost
Termín realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
 
 
---
Kromě výše uvedených se IRS aktivně podílí na přípravě přeshraničních a mezinárodních projektů, projektu z programu Leonardo da Vinci, který byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců a rovné příležitosti napříč zapojenými státy (Francie, Itálie atd.), atd.

5) IRS - Práce v každém věku v Brně a okolí Cílem projektu je zlepšení postavení žen na trhu práce, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zvýšení tak možnosti získat pracovní uplatnění. Dílčími cíli projektu jsou:

 1.      zvýšení motivace účastníků prostřednictvím motivačního kurzu, který svým zaměřením povede ke zvýšení sebevědomí, získání pracovních návyků, získání dovedností pro absolvování pracovních pohovorů, napsání životopisu a motivačního dopisu, a k aktivnímu hledání pracovního uplatnění. Cílem je účast 40 absolventů kurzu.

2.      odstranění kvalifikačních bariér, které cílovou skupinu limitují v nástupu do zaměstnání prostřednictvím odborného vzdělávání (ve vazbě na analýzu trhu práce). Cílem je min 25 úspěšných absolventů kurzů (akreditovaných i neakreditovaných).

3.      přizpůsobení žen novým a aktuálním požadavkům na trhu práce, odstranění bariér v oblasti finanční situace účastnic a cizích jazyků. Cílem je účast min 20 absolventů Počítačové gramotnosti, 20 absolventů Finanční gramotnosti a 20 absolventů Jazykového vzdělávání.

4.      zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny prostřednictvím individuálního přístupu a komplexní péče při hledání a zprostředkování zaměstnání. Cílem je poskytnutí přímé asistence při hledání zaměstnání a při komunikaci se zaměstnavatelem min. 4 účastníkům.

5) IRS - Práce v každém věku v Brně a okolí

Cílovou skupinou projektu jsou ženy ve věku 55 až 64 let, vedené v evidenci Úřadu práce z regionu Brno-město a Brno-venkov (osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).
 

Klíčové aktivity projektu:

1.      Výběr účastníků do projektu
2.      Poradenský motivační program
3.      Vzdělávací aktivity:
 • a.       Počítačová gramotnost
 • b.      Finanční gramotnost
 • c.       Jazykové vzdělávání
 • d.      Kurzy dalšího profesního vzdělávání (akreditované a neakreditované)
4.      Zprostředkování zaměstnání
5.      Doprovodná a podpůrná opatření

Operační program Zaměstnanost
Termín realizace: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018
Výše rozpočtu: 2.278.092,50 Kč